Cary Location
984-465-1110
Charlotte Location
980-265-3180
Clayton Location
919-750-8484
Concord Location
704-461-0707
Cornelius Location
704-887-2744
Durham Location
984-439-1685
Holly Springs Location
984-225-1701
Raleigh Location
919-834-4932
Steele Creek Location
704-944-4410
Cary Location
Get Directions
Charlotte Location
Get Directions
Clayton Location
Get Directions
Concord Location
Get Directions
Cornelius Location
Get Directions
Durham Location
Get Directions
Holly Spring Location
Get Directions
Raleigh Location
Get Directions
Steele Creek Location
Get Directions
Young boy with his thumbs up in the dentist chair

Notice of Nondiscrimination

Source: HHS Office for Civil Rights

Notice Informing Individuals About Nondiscrimination and Accessibility Requirements and Nondiscrimination Statement: Discrimination is Against the Law.

Night and Day Dental complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. Night and Day Dental does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

Night and Day Dental:

 • Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as: Qualified sign language interpreters
 • Provides free language services to people whose primary language is not English, for the languages below
If you need these services, contact our manager at Night and Day Dental.

If you believe that Night and Day Dental has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with our manager at patientrecords@nightanddaydental.com. You can file a grievance in person or by mail, fax, or email.

If you need help filing a grievance, Night and Day Dental is available to help you.

 • North Carolina
  We will take reasonable steps to provide free-of-charge language assistance services to people who speak languages we are likely to hear in our practice and who don’t speak English well enough to talk to us about the dental care we are providing.
 • Chinese
  我们将有序地做到提供免费的语言服务使我们能听懂英语不好的人向我们咨询有关牙齿护理
 • Vietnamese
  Chúng tôi sẽ thực hiện các bước cần thiết để cung cấp dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí cho những người giao tiếp bằng những ngôn ngữ mà chúng tôi có thể nghe thấy tại phòng khám của mình và cho những người không có đủ trình độ tiếng Anh để thảo luận về dịch vụ chăm sóc nha khoa mà chúng tôi đang cung cấp.
 • French
  Nous prendrons les mesures raisonnables pour fournir des services d’assistance linguistique gratuits pour les individus qui parlent des langues que nous sommes susceptibles d’entendre durant nos séances et qui ne parlent pas suffisamment bien l’anglais pour discuter avec nous concernant les soins dentaires que nous fournissons.
 • Arabic
  ذاختاب موقن فوس نم ىرخأ تاغل نوثدحتی نیذلا صاخشلأل ةفلكت نودب ةیوغللا ةدعاسملا تامدخ ریفوت لجأ نم ةلوقعم تاوطخانسلأا ةیاعرب قلعتی امیف انیلإ ثدحتلا نم مھنكمی دیج لكشب ةیزیلجنلإا ثدحت نونقتی لا نیذلاو انتسرامم للاخ اھیلإ عمتسن نأ حجرملان .اھمدقن يتلا
 • Hmong
  Peb yuav tsum nrhiav kev pab-dawb los ntawm kev pab cuam txhais lus rau cov neeg uas hais lus peb yeej tau hnov hauv peb txoj kev kawm thiab tus uas tsis paub hais lus Askiv txaus los tham rau peb txog cov kev pab kho hniav peb muaj.
 • Tagalog
  Gagawin namin ang mga makatwirang hakbang para maibigay namin ng walang bayad ang mga tulong na serbisyo sa wika para sa mga taong nagsasalita ng mga wikang karaniwan naming naririnig sa aming pagsasagawa at sa mga hindi bihasa sa pagsasalita ng Ingles na sasangguni sa amin tungkol sa pangangalaga ng ngipin na ibinibigay namin.
 • Gujarati
  અમેએવા લોકોને િવના ����ૂલ્યે ભાષા સહાય સેવા ����ૂર પાડવા ઉચત પગલાં લઇ����ું ઓ એ ભાષાઓ બોલે છે અમને(તબીબી ) પ્રેકટસમાં સાંભળવા મળ શક અને ઓ અમે દંત ����ુરક્ષા પ્રદાન કરએ છએ તેના િવષેવાત કરવા ����ૂર����ું યોગ્ય ગ્લીશ બોલી શકતા નથી.
 • Mon-Khmer, Cambodian
  េយើងខ��������ំនឹងត់វនរសមេហតុផលេដើម្បីផល់ជូននូវេសជំនួយ��������េយឥតគិតៃថដល់អកនិយ��������ែដលេយើងខ��������ំចង់ប់េកងរអនុវតរបស់េយើងខ��������ំ និងអកែដលនិយអង់េគសមិនសូវនលកងរនិយមកន់េយើងខ��������ំអំពីរែថ����ំត់េធញែដលេយើងខ��������ំកំពុងផល់ឲ្យ។
 • German
  Wir werden angemessene Schritte unternehmen, um denen eine gebührenfreie Sprachunterstützung zu bieten, die Sprachen sprechen, die wir möglicherweise in unserer Praxis hören, die aber kein Englisch sprechen, das gut genug ist, um mit uns über die Zahnpflege zu sprechen, die wir anbieten.
 • Hindi
  हम उन व्यिक्तय को, जो क ऐसी भाषाएं बोलते ह जो हम अपनेअभ्यास म संभावत रूप म सुनना चाहते ह और जो हमारे द्वारा प्रदान क जानेवाल डटल देखभाल के बारे म हमारे साथ उचत ढंग से अंग्रेज़ी नह����ं बोलते, मुफ़्त सेवाएं प्रदान करने के लयेउचत कदम उठायगे।
 • Laotian
  ພວກເຮົາຈະໃຊ້ຂັ້ນຕອນທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອໃຫ້ບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາບໍ່ເສຍຄ່າແກ້ຄົນຜູ້ທີ່ເວົ້າພາສາທີ່ພວກເຮົາອາດຈະໄດ້ຍິນຢູ່ໃນການຝຶກຊ້ອມຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຜູ້ທີ່ບໍ່ເວົ້າພາສາອັງກິດໄດ້ດີພໍ ເພື່ອລົມກັບພວກເຮົາກ່ຽວກັບການເບິ່ງແຍງດູແລແຂ້ວທີ່ພວກເຮົາກໍາລັງຈັດໃຫ້.
 • Japanese
  実際に練習の中で耳にするく可能性がある言語を話す人々で、弊社が提供している歯科治療について、英語がそれほど上手でない人々に、無償の言語支援サービスを提供するために合理的な措置を講じるつもりです。